รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ กีระพงษ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

กรรมการ

อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋

กรรมการ

พ.ต.อ.หญิง สมจิตต์ อุทยานสุทธิ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกาญจนา จันทร์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ