You are currently viewing ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 💐🎉🎉🎉💐