ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่และรับพรจาก ศาสตรจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี และคุณจินดา ศรีไสว ประธานชมรมพยาบาลศาสตร์ มสธ. คนแรกของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์