รางวัลวิทยานิพนธ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จำนวน 1 เรื่อง

       วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีเพื่อประสานการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วม

       สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

       นักศึกษา นางเพชรรัตน์  ทัดเทียม

       อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์

 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี  จำนวน 2 เรื่อง

  1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

       สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

       นักศึกษา นางมนัสชกรณ์  พิชัยจุมพล

       อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี

  1. วิทยานิพน์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีไตเสื่อมในชุมชน

       สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

       นักศึกษา นางจิรวรรณ์  ประคีตวาทิน

       อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์

ประกาศ ผลการคัดเลือกรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561 ⇒ “คลิก”

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 3 เรื่อง

1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในกรลดน้ำหนักผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะอ้วน

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นักศึกษา นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นักศึกษา นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี

3. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นักศึกษา นายกฤศภณ เทพอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี จำนวน 2   เรื่อง

1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นักศึกษา นางกานต์ณิพิชญ์ ปัญญธนชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลตนเองเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นักศึกษา นางกันจณา สุทาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี

ประกาศ มสธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2562 ⇒ “คลิก”