» ฝึกอบรม “สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

» การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาล” วันที่ 6 กันยายน 2562

» การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

» โครงการ “การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล” วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562

» การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลและทางสุขภาพเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562