สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ประจำปี 2567 “เรื่อง สารสนเทศการพยาบาลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในยุคใหม่ (Nursing Informatics in a Digital Era)“

สนใจสมัครฟรี โดยสแกน QR ยื่นความจำนงภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

รับจำนวน 100 ที่นั่ง

ลงทะเบียนที่นี่ : Click