การจัดการความรู้ ปี2565

1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัด โครงการเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก” เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2565 ดังเอกสารแนบ

2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ผ่านมา