การจัดการความรู้ ปี2564

อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพระดับองค์กร” เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2564 และ วันที่ 20-22 กันยายน 2564

– เอกสารแนบ 1

– เอกสารแนบ 2

โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกอบรม การประชุมวิชาการของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.30น.