การจัดการความรู้ ปี2564

อาจารย์สุพัตรา ช่างสุพรรณ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพระดับองค์กร” เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2564 และ วันที่ 20-22 กันยายน 2564

– เอกสารแนบ 1

– เอกสารแนบ 2