การจัดการความรู้  (Knowledge Management)

 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการวิจัย

เรื่อง “แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ”  
ครั้งที่ 1  วันที่ 29 เมษายน 2562
                    
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต

เรื่อง “แนวปฏิบัติในการกำกับติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้จบตามกำหนดเวลาของหลักสูตร”  
ครั้งที่  1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562