การจัดการความรู้  (Knowledge Management) 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการวิจัย

เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการทำ systematic review”  ครั้งที่ 1  วันที่ 4 เมษายน  2561
                    
 
เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการทำ systematic review”  ครั้งที่ 2  วันที่ 6 มิถุนายน  2561
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต

เรื่อง “รูปแบบการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ”  ครั้งที่ 1  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 
เรื่อง “รูปแบบการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ” ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2561
–  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้