สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การปฏิรูปการปฏิบัติงาน (จากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน): อนาคตของการพยาบาล
Transforming practice (from clinical settings to the community): The future of nursing
เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 43 ปี เรื่อง”แนวโน้มการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normal ด้วยระบบการศึกษาทางไกล เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564