ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางเพชรรัตน์  ทัดเทียม 2) นางมนัสชกรณ์  พิชัยจุมพล และ 3) นางจิรวรรณ์  ประคีตวาทิน ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Continue Readingคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์