You are currently viewing สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม”

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นถึงความสําคัญของโรคเรื้อรัง (Chronic diseases) ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพและระบบการดูแลสุขภาพไปทั่วโลก จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” (Seamless Continuity of Care Management for Chronic Diseases in Cultural Diversity Context) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรในบรรยายและอภิปราย ระหว่างวันที่ 25 – 26กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช