สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล ในยุค 2022Leading Innovation through Nursing Education in the year 2022 เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 44 ปี เรื่อง “นวัตกรรมการพยาบาลสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565