สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน ในรูปแบบของ New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ วัดผาสุกมณีจักร จ.นนทบุรี เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 12 กรกฎาคม ซึ่งนับเป็นทศวรรษที่ 2 ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

Continue Reading สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ

ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10 คะแนน สำหรับผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม”

ข่าวดี!!!!!! สำหรับผู้เรียนนวัตกรรมการศึกษาพยาบาลทางไกล ของ มสธ. ที่ได้ผลิตบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” ซึ่งเป็นการผลิตเนื้อหาบทเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและมีมติให้นับหน่วยคะแนน CNEU ของผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” เป็นครั้งแรกของประเทศ ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษา ที่ตอบสนองกระทรวง อว. และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)…

Continue Reading ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10 คะแนน สำหรับผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.สุมัจฉรา มานะชีวกุล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุมัจฉรา มานะชีวกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 💐🎉🎉🎉💐   

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.สุมัจฉรา มานะชีวกุล