ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแด่ คุณสุภาพร จันทร์สาม คุณรฏิมา อารีรักษ์ และคุณธันย์สิตา ยอดอ่อน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 23-25 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้แนวทางการเขียนบทความวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ และหน่วยคะแนน CNEU 12 หน่วยคะแนนสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนพมาศ ยะมะเลิศ โทร 02-5048096, 0844051956 Line ID 0844051956รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข โทร 0895114696…

Continue Reading โครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 42 ปี เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams (เริ่มเปิดระบบ MS Teams ให้เข้าลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้…

Continue Reading ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่”