ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 42 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่สามศร อันเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่ร่วมมือและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเสมอมา

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแด่ คุณสุภาพร จันทร์สาม คุณรฏิมา อารีรักษ์ และคุณธันย์สิตา ยอดอ่อน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 23-25 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้แนวทางการเขียนบทความวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ และหน่วยคะแนน CNEU 12 หน่วยคะแนนสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนพมาศ ยะมะเลิศ โทร 02-5048096, 0844051956 Line ID 0844051956รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข โทร 0895114696…

Continue Reading โครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”