มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ 2563

ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมงานเยือนเหย้าบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และทำความรู้จัก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน และการแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว รวมทั้งอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความสุข สนุกสนาน และความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง

Continue Reading มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ 2563

บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย จึงจัดโครงการ “บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ” โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาสุขภาพกายและใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมก่อนวัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 42 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่สามศร อันเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่ร่วมมือและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเสมอมา

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2563