ทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา” เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร

Continue Reading ทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา

Congratulations on your graduation !!! สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านด้วยนะคะ :)

Continue Reading Congratulations on your graduation !!! สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านด้วยนะคะ :)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางวรัญญา  กมลกร 2) นายปราโมทย์  ถ่างกระโทก 3) นางสาวเอื้ออารีย์  สืบเสาะดี  และ 4) นางสาวรัชนก  หฤทัยถาวร ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 2 เรื่อง 1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง…

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563