ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 💐🎉🎉🎉💐   

Continue Reading

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมกันนี้ี้ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้อำนวยการและบุคลากรหน่วยงานใกล้เคียง ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชามนุษยนิเวศ สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ สำนักวิชาการ สำนักบัณฑิตศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานบรรณสารสนเทศ

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์ 2) นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์ 3) นายกฤศภณ เทพอินทร์ 4) นางกานต์ณิพิชญ์ ปัญญธนชัยกุล และ 5) นางกันจณา สุทาคำ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 3 เรื่อง1. วิทยานิพนธ์…

Continue Reading
Close Menu
Close This Panel