สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  เพื่อชี้แจงการฝึกปฎิบัติชุดวิชา 89703 และวางแผนการฝึกปฏิบัติในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ร่วมกัน และได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวางแผนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

Continue Reading สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา” เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร

Continue Reading ทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา