ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางวรัญญา  กมลกร 2) นายปราโมทย์  ถ่างกระโทก 3) นางสาวเอื้ออารีย์  สืบเสาะดี  และ 4) นางสาวรัชนก  หฤทัยถาวร ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 2 เรื่อง 1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง…

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563