โครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 23-25 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้แนวทางการเขียนบทความวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ และหน่วยคะแนน CNEU 12 หน่วยคะแนนสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนพมาศ ยะมะเลิศ โทร 02-5048096, 0844051956 Line ID 0844051956รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข โทร 0895114696…

Continue Reading โครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”