สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลและนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุควิถีชีวิตใหม่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลและนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุควิถีชีวิตใหม่ (Using Evidence-Based Practices to Improve Nursing Service Quality and Nursing Innovation in New Normal Era)” ใน วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00…

Continue Reading สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลและนวัตกรรมทางการพยาบาลในยุควิถีชีวิตใหม่