ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10 คะแนน สำหรับผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม”

ข่าวดี!!!!!! สำหรับผู้เรียนนวัตกรรมการศึกษาพยาบาลทางไกล ของ มสธ. ที่ได้ผลิตบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” ซึ่งเป็นการผลิตเนื้อหาบทเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและมีมติให้นับหน่วยคะแนน CNEU ของผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” เป็นครั้งแรกของประเทศ ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษา ที่ตอบสนองกระทรวง อว. และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)…

Continue Readingได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10 คะแนน สำหรับผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม”