ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.สุมัจฉรา มานะชีวกุล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุมัจฉรา มานะชีวกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 💐🎉🎉🎉💐   

Continue Readingขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.สุมัจฉรา มานะชีวกุล