โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานทางวิชาการของสาขาวิชาฯ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

Continue Readingโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี 2563

ทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา” เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร

Continue Readingทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 💐🎉🎉🎉💐   

Continue Readingขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด