สวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร และรศ.สายหยุด นิยมวิภาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต กิตติเมธีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

Continue Readingสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร และรศ.สายหยุด นิยมวิภาต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เข้ามอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่แก่สภาการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ระเบียบ และรองศาสตราจารย์ อรพินท์ เจริญผล…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เข้ามอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่แก่สภาการพยาบาล

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมกันนี้ี้ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ผู้อำนวยการและบุคลากรหน่วยงานใกล้เคียง ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชามนุษยนิเวศ สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ สำนักวิชาการ สำนักบัณฑิตศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานบรรณสารสนเทศ

Continue Readingทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563