Congratulations on your graduation !!! สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านด้วยนะคะ :)

Continue ReadingCongratulations on your graduation !!! สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านด้วยนะคะ :)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นางวรัญญา  กมลกร 2) นายปราโมทย์  ถ่างกระโทก 3) นางสาวเอื้ออารีย์  สืบเสาะดี  และ 4) นางสาวรัชนก  หฤทัยถาวร ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 2 เรื่อง 1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง…

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2563

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ประธานกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ที่ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาให้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562