ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์ 2) นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์ 3) นายกฤศภณ เทพอินทร์ 4) นางกานต์ณิพิชญ์ ปัญญธนชัยกุล และ 5) นางกันจณา สุทาคำ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 3 เรื่อง1. วิทยานิพนธ์…

Continue Reading

ประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล”

     ส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพยาบาลศิริราช รุ่น 28 ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล" ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช🎉 ได้หน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 11 หน่วยคะแนน💵 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาทสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR code หรือ https://forms.gle/o8CVm8r2vAnVKvkv8ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่…

Continue Reading
Close Menu
Close This Panel