ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ประธานกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร ที่ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาให้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย จึงจัดโครงการ “บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingบริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2

ในยุคสังคมผู้สูงอายุ !!! ไม่เรียน !!! ไม่ได้แล้ว !!! ไม่เรียนแล้วจะเสียใจ !!! จะเรียนเองก็ได้ แชร์ต่อให้เพื่อนเรียนก็ได้ จะให้ผู้สูงอายุอายุก็เรียนได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้ !!! มีช่วงระยะเวลาเรียนบอกไว้ในระบบ !!! วิชา การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2 แล้ว วิธีการสมัครเรียนและเข้าใช้งานเบื้องต้น / คู่มือการเข้าเรียนในระบบ…

Continue Readingการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2