ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับโล่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ คุณสุภาณี สิทธิสาร ด้านความสำเร็จในอาชีพ คุณจรูญศรี ปัญญาดี ด้านผลงานดีเด่น คุณชนากานต์ แท้วิริยะกุล ด้านผลงานดีเด่น คุณธีรวุฒิ ประดิษฐ์แท่น ด้านผลงานดีเด่น

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562