ขอแสดงความยินดีแก่รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และรศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี ได้มีการจัดพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย การบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การบำเพ็ญกุศลทักษิฌานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การมอบรางวัล/โล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น การมอบโล่สามศร และงานเลี้ยงรับรอง ประจำปี 2562 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และ รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร อันเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่บุคคลที่ร่วมมือและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี…

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และรศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2562