ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับโล่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ คุณสุภาณี สิทธิสาร ด้านความสำเร็จในอาชีพ คุณจรูญศรี ปัญญาดี ด้านผลงานดีเด่น คุณชนากานต์ แท้วิริยะกุล ด้านผลงานดีเด่น คุณธีรวุฒิ ประดิษฐ์แท่น ด้านผลงานดีเด่น

Continue Reading

ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาลเพื่อสังคม”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาลเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมประชุมมีความรอบรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกล”, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี วิทยากรบรรยายเรื่อง “การศึกษาทางไกล สาขาพยาบาลศาสตร์”, รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีแก่รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และรศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี ได้มีการจัดพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย การบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การบำเพ็ญกุศลทักษิฌานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การมอบรางวัล/โล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น การมอบโล่สามศร และงานเลี้ยงรับรอง ประจำปี 2562 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และ รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร อันเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่บุคคลที่ร่วมมือและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี…

Continue Reading
Close Menu
Close This Panel