ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับโล่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ คุณสุภาณี สิทธิสาร ด้านความสำเร็จในอาชีพ คุณจรูญศรี ปัญญาดี ด้านผลงานดีเด่น คุณชนากานต์ แท้วิริยะกุล ด้านผลงานดีเด่น คุณธีรวุฒิ ประดิษฐ์แท่น ด้านผลงานดีเด่น

Continue Readingขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาลเพื่อสังคม”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาลเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมประชุมมีความรอบรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกล”, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี วิทยากรบรรยายเรื่อง “การศึกษาทางไกล สาขาพยาบาลศาสตร์”, รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Continue Readingประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาลเพื่อสังคม”

ขอแสดงความยินดีแก่รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และรศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี ได้มีการจัดพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย การบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การบำเพ็ญกุศลทักษิฌานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การมอบรางวัล/โล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น การมอบโล่สามศร และงานเลี้ยงรับรอง ประจำปี 2562 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และ รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร อันเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่บุคคลที่ร่วมมือและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี…

Continue Readingขอแสดงความยินดีแก่รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และรศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ได้รับโล่สามศร ประจำปี 2562