สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

     คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร โดยวันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นเทศนากัณฑ์แรก ส่วนวันเข้าพรรษานั้นถือเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติและไม่ไปค้างแรมที่อื่น ซึ่งเรียกกันว่า จำพรรษา

Continue Reading สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

โครงการการปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนานาชาติ จึงได้จัดโครงการ “การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Yanika Kowitlawakul จาก National University of Singapore เป็นวิทยากรในบรรยายและฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Reading โครงการการปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล