คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore

 คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับ A/Prof Lim Swee Hia, Senior Director, Alice Lee Institute…

Continue Reading คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore