ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รองศาสตรจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3052) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนั้น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (ได้รับหน่วย CNEU) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัย นวัตกรรมทางด้านการพยาบาล สุขภาพ การศึกษาพยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง…

Continue Readingขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562