ยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) (สัญจร) ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และผู้ช่วยศาสตรจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ หัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์…

Continue Readingยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร